Profilaktyka zdrowia fazy

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i warty zdrowia, jakie musi spełnić każdy produkt oddany do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy efekt będzie potrzebował mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć skonstruowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) godzi się z innymi procedurami: 1. badanie typu WE - choruje na planu zapewnienie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i prób każdego wytworzonego wyniku w obiekcie ustalenia zgód z regułą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpracę z typem - procedura do wykonania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obiekcie dostarczenia jego zgodzie z klientem określonym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami danymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w kierunku przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.